SELAMAT DATANG KE BLOG ABC

TIADA LAIN YANG MAMPU ABC BERIKAN SEBAGAI MEMBALAS KEBAIKAN KEDUA IBU BAPA KU SELAIN TERUS BERBUAT BAIK DAN KEMBALI KEPANGKAL JALAN.


"Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah (untuk membela Islam) dan orang-orang (Ansar) yang memberi tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang-orang Islam yang berhijrah itu), merekalah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka beroleh keampunan dan limpah kurnia yang mulia." (Al-Anfaal 8:74)

Salam ziarah dari saya,,blog yang menarik ,jemput muzakarah di blog saya....dan jadikan blog saya sebagai rakan anda..

IKHLAS DARI HAMBA ALLAH.

AHMAD BIN BAHAROM

Tuesday, 28 April 2015

LINTAS ALAM GHAIB.

Lintas alam ghaib

Sejauh mereka menjalani kehidupan dengan apa yang mereka fahami dan ketahui dari Al Qur'an dan Hadits tidaklah masalah.  Namun masalahnya apa yang mereka tidak fahami dan ketahui dikatakan sebagai sesat, bid'ah, tahayul, khurafat, syirik.
Mereka hasil pengajaran para ulama korban hasutan atau korban ghazwul fikri (perang pemahaman) yang dilancarkan kaum Zionis Yahudi.  Mereka terhasut sehingga menyibukkan diri mereka dengan apa yang telah dikerjakan oleh Imam Mazhab yang empat padahal mereka tidak memenuhi kompetensi sebagai Imam Mujtahid Mutlak.  Keimanan mereka berdasarkan apa yang tampak atau secara zahir.  Apa yang tidak tampak oleh mereka maka dianggap mistik, sesat, bid'ah, syirik, tahyul, khurafat.  Keimanan mereka hanya berdasarkan apa yang tertulis atau berdasarkan makna dzahir yang kami katakan metodologi "terjemahkan saja" dengan hanya memandang dari sudut bahasa (lughat) dan istilah (terminologi).
Cuba perhatikan    mengi'tiqodkan berdasarkan makna dzahir bahwa "  Allah ta'ala mempunyai kedua tangan dan kedua tangan Allah ta'ala adalah kanan  "
Sedangkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim seperti
عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأرضين بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون
Abdullah bin 'Umar  dia berkata;  "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda:' Pada hari kiamat kelak, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat langit.  Setelah itu, Allah akan menggenggamnya dengan tangan kanan-Nya sambil berkata: 'Akulah Sang Maha Raja.  Di manakah sekarang orang-orang yang selalu berbuat sewenang-wenangnya?  Dan di manakah orang-orang yang selalu sombong dan angkuh?  'Setelah itu, Allah akan melipat bumi dengan tangan kiri-Nya sambil berkata:' Akulah Sang Maha Raja.  Di manakah sekarang orang-orang yang sering berbuat sewenang-wenangnya?  Di manakah orang-orang yang sombong?  "(HR Muslim 4995).
Segala sesuatu mereka hadapi secara zahir.  Mereka terkongkong oleh paradigma bahwa manusia sama sekali tidak mengetahui perkara ghaib.
Bahkan pada  http://diataskebenaran.blogspot.com/2010/01/hukum-orang-yang-mengaku-mengetahui.html  mereka menyatakan, "  Hukumnya orang yang mengaku tahu perkara ghaib bahwa ia kafir, karena ia adalah orang yang mendustakan Allah - Azza wa Jalla  - ".  Allah -Ta'ala- berfirman, "  Katakanlah: "Tidak ada seorangpun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang ghaib, kecuali Allah", dan mereka tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan  ".  ( QS.An -Naml  : 65)
Firman Allah ta'ala dalam (QS an-Naml: 65), Allah ta'ala menegaskan hal yang ghaib hanya diketahui oleh Allah ta'ala seperti pengetahuan kapan manusia dibangkitkan.  Namun Allah ta'ala tidak mengatakan apa yang diketahui oleh Allah ta ' ala seluruhnya tidak disampaikan kepada manusia karena Allah ta'ala berfirman pada ayat yang lain yang artinya,
"T  uhan Maha Mengetahui yang ghaib.  Maka Dia tidak akan membukakan kegaibannya itu kepada seorang pun, kecuali kepada Rasul yang di kehendaki  ". (QS. Al Jin [72]: 26-27)
"  Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh.  Katakanlah: "Roh itu termasuk urusan Tuhan-ku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit  ".  (QS Al Isra [17]: 85).
"  Katakanlah: Aku tidak mengatakan kepadamu, bahawa perbendaharaan Allah ada padaku, dan tidak (pula) aku mengetahui yang ghaib dan tidak (pula) aku mengatakan kepadamu bahwa aku seorang malaikat.  Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku.  Katakanlah: "Adakah sama orang yang buta dengan yang melihat? "Maka apakah kamu tidak memikirkan (nya)  ? "(QS Al An'aam [6]: 50)
Dari ketiga firmanNya tersebut dapat diketahui bahwa Allah ta'ala memberikan pengetahuan tentang ghaib walaupun sedikit atau sebatas apa yang diwahyukan kepada Rasul yang dikehendakiNya, tentulah Rasul yang dikehendakiNya adalah Sayyidina Muhammad Shallallahu alaihi wasallam.
Mereka ada pula yang menyampaikan bahwa Rasulullah tidak mengetahui perkara ghaib berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, "Katakanlah:"  Aku tidak berkuasa menarik kemanfa'atan bagi diriku dan tidak (pula) menolak kemudharatan kecuali yang dikehendaki Allah.  Dan sekiranya aku mengetahui yang ghaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudharatan.  Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan, dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman  "(QS Al A'raaf [7]: 188)"
Firman Allah ta'ala dalam (QS Al A'raaf [7]: 188) berkaitan dengan ayat sebelumnya yakni (QS Al A'raaf [7]: 187) Bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui yang ghaib khusus dalam hal tentang hari kiamat .
Pada hakikatnya mereka menyempitkan atau mendangkalkan ajaran Islam.  Bagi mereka pengetahuan tentang ghaib terbatas pada pengetahuan tentang kapan dibangkitkan atau tentang kapan hari kiamat atau apa yang akan terjadi esok hari.
Kalau tujuan mereka agar umat muslim tidak mendatangi perdukunan (  kahanah ) dan peramalan (  'irafah  ) yang menyampaikan kejadian esok hari maka tidaklah masalah.
Firman Allah ta'ala yang artinya
"  Dan pada sisi Allah-lah kunci-kunci semua yang ghaib;  tidak adan yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daunpuun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya (pula), dan tidak jatuh sebutir bijipun dalam kegelapan bumi dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh) ".  (QS. Al-An'am [6]: 59)
"Kunci perkara ghaib itu ada lima, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya melainkan Allah Ta'ala: 'Tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang akan terjadi esok selain Allah Ta'ala, dan tidak ada seorang pun mengetahui apa yang ada di dalam kandungan selain Allah Ta 'ala, dan tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat selain Allah Ta'ala, dan tidak ada seorang pun yang mengetahui di bumi mana dia akan mati selain Allah Ta'ala, dan tidak seorangpun yang mengetahui kapan hujan akan turun selain Allah Ta 'ala "  .  (Hadis Riwayat Imam Bukhari dan Imam Ahmad dari Ibnu Umar)
"  Orang yang mendatangi dukun atau tukang ramal, kemudian membenarkan apa yang dikatakannya maka orang tersebut telah kufur terhadap apa yang telah diturunkan kepada Muhammad Shallallahu alaihi wasallam  ".  (Hadis Riwayat Imam Ahmad dan al-Hakim dari Abu Hurairah)
Namun perkara ghaib tidak sebatas pada tentang kapan dibangkitkan atau tentang kapan hari kiamat atau apa yang akan terjadi esok hari.
Kata ghoib, menurut beberapa kamus arab berasal dari kata ghoba (tidak kelihatan, tidak hadir) kebalikan dari kata hadhoro atau dhoharo (hadir atau nampak).  Ghaib adalah sesuatu yang tidak kelihatan dengan pancaindera seperti mata kita atau sesuatu yang tidak kelihatan secara kasat mata.
Bagaimana boleh memahami dengan hanya apa yang tampak sedangkan manusia hidup di dua alam sekaligus, badan (jasad) kita hidup di alam fizikal, terikat dalam ruang dan waktu.  Para ulama menyebut alam fizikal ini sebagai alam nasut, alam yang boleh kita lihat dan kita raba , Kita boleh menggunakan pancaindera kita untuk mencerapnya.  Sementara itu, ruh kita hidup di alam ghaib (metafizik), tidak terikat dalam ruang dan waktu.  Para ulama menyebut alam ini alam malakut.  Bukan hanya manusia, segala sesuatu mempunyai malakutnya.
Firman Allah ta'ala yang artinya,
"  Maka Maha suci (Allah) yang di tangan-Nya malakut segala sesuatu.  Dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan  . '  (QS. Yaasiin [36]: 83);
"  Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim, malakut langit dan bumi.  "(QS. Al-An'am [6]: 75)
Ruh kita, karena berada di alam malakut, tidak dapat dilihat oleh mata lahir kita. Ruh adalah bagian batiniah dari diri kita.  Ia hanya dapat dilihat oleh mata batin. Ada sebahagian di antara manusia yang dapat melihat ruh dirinya atau orang lain.  Mereka dapat menengok ke alam malakut.  Kemampuan itu diperoleh karena mereka sudah melatih mata batinya dengan riyadhah kerohanian atau karena anugrah Allah ta'ala (al-mawahib al-rabbaniyyah).
Para Nabi, para wali Allah (shiddiqin), dan orang-orang soleh seringkali mendapat kesempatan melihat ke alam malakut itu.  Kesempatan ini yang disebut dengan kasyaf, terbukanya hijab atau tabir pemisah antara hamba dan Tuhan.  Allah Azza wa Jalla membukakan tabir bagi kekasih- nya untuk melihat, mendengar, merasakan, dan mengetahui hal-hal ghaib atau boleh memasuki alam malakut.
Seperti tubuh, ruh mempunyai rupa yang bermacam-macam: buruk atau indah; juga mempunyai bau yang berbeza: busuk atau harum.  Rupa ruh jauh lebih berbeza-beza dari rupa tubuh.  Berkenaan dengan wajah lahiriah, kita boleh saja menyebut wajahnya mirip binatang, tapi pasti ia bukan binatang.  Ruh dapat betul-betul berupa binatang -babi atau kera.
Firman Allah ta'ala yang artinya, "  Katakanlah: apakah akan Aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk kedudukannya di sisi Allah, yaitu orang-orang yang dilaknat dan dimurkai Allah, di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi dan penyembah Thagut ?  Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus  ".  (QS Al-Maidah [5]: 60)
Al-Ghazali menulis: 'Al-Khuluq dan Al-Khalq kedua-duanya digunakan.  Misalnya si Fulan mempunyai khuluq dan khalq yang indah -yakni indah lahir dan batin. Yang dimaksud dengan khalq adalah bentuk lahir, yang dimaksud dengan khuluq adalah bentuk batin.  Karena manusia terdiri dari tubuh yang dapat dilihat dengan mata lahir dan ruh yang dapat dilihat dengan mata batin. Kedua-duanya mempunyai rupa dan bentuk baik jelek maupun indah.  Ruh yang dapat dilihat dengan mata batin memiliki kemampuan yang lebih besar dari tubuh yang dapat dilihat dengan mata lahir .  Kerana itulah Allah memuliakan ruh dengan menisbahkan kepada diri-Nya.
Firman Allah ta'ala yang artinya
'  Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, Aku menjadikan manusia dan 'tanah.  Maka apabila telah kusempurna kan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruhku;  maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya  . '  (QS. Shaad [38]: 71-72).
Allah menunjukkan bahawa jasad berasal dari tanah dan ruh dari Tuhan semesta alam.  (Ihya Ulum Al-Din, 3:58).
Khuluq -dalam bahasa Arab- bererti akhlak.  Ruh kita menjadi indah dengan akhlak yang baik dan menjadi buruk dengan akhlak yang buruk.  Dalam teori akhlak dari Al-Ghazali, orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya, akan memiliki roh yang berbentuk babi;  orang yang pendengki dan pendendam akan mempunyai ruh yang berbentuk binatang buas;  orang yang selalu mencari dalih buat membenarkan kemaksiatannya akan mempunyai ruh yang berbentuk setan (monster) dan seterusnya.
Jadi ruh dibentuk dari amal kebaikan (amal soleh).  Bentuk ruh manusia yang sempurna atau muslim yang berakhlakul karimah adalah serupa dengan bentuk jasadnya yang terbaik, mereka yang sudah dapat mengalahkan nafsu hewani atau nafsu syaitan.  Imam Malik ra berkata: "Ruh manusia yang sholeh itu sama saja bentuknya dengan jasad lahirnya. "
Pada suatu hari Abu Bashir berada di Masjid A-Haram.  la terpesona mnenyaksikan ribuan orang yang bergerak mengelilingi Kaabah, mendengar gemuruh tahlil, tasbih, dan takbir mereka.  Ia membayangkan betapa beruntungnya orang-orang itu.  Mereka tentu akan mendapat pahala dan ampunan Tuhan.
Imam Ja'far Al-Shadiq ra, ulama besar dari keturunan cucu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, menyuruh Abu Bashir menutup matanya.  Imam Ja'far mengusap wajahnya.  Ketika ia membuka lagi matanya, ia terkejut.  Di sekitar Kaabah ia melihat banyak sekali binatang dalam pelbagai jenisnya- mendengus, melolong, mengaum.  Imam Ja'far berkata, "  Betapa banyaknya lolongan atau teriakan; betapa sedikitnya yang haji  . "
Apa yang disaksikan Abu Bashir pada kali yang pertama adalah bentuk tubuh-tubuh manusia.  Apa yang dilihat kedua kalinya adalah bentuk-bentuk ruh mereka.
Para wali Allah dan ulama yang soleh dari kalangan habib atau sayyid, keturunan cucu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, ada di antara mereka dapat melihat ruh manusia.  Kadang orang awam melihat seseorang begitu alim namun mereka dapat melihat keadaan orang tersebut sebenarnya dari bentuk ruhnya.
Oleh karenanya untuk memperindah bentuk ruh kita, kita harus melatihkan akhlak yang baik.  Meningkatkan kualiti spiritual, bermakna mernperindah akhlak kita.  Kita dapat simpulkan dari doa ketika bercermin.  "Allahumma kama Ahsanta khalqi fa hassin khuluqi. '  (Ya Allah, sebagaimana Engkau indahkan tubuhku , indahkan juga akhlakku)
Setelah manusia wafat ditetapkanlah apa yang telah dicapainya selama perjalanannya di dunia menjadi ruh manusia beriman atau ruh manusia durhaka
Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad dari Al-Bara 'ibn' Azib
Kabar tentang ruh manusia beriman
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda "Allah berfirman:"  Tulislah kitab hamba-Ku ini di dalam 'Illiyyin lalu kembalikanlah dia ke bumi karena Kami telah menciptakan mereka dari bumi (tanah).  Kepadanya Aku kembalikan mereka dan dari dalamnya Aku mengeluarkannya sekali  lagi.  "
Ruhnya kemudian dikembalikan ke bumi, lalu datanglah dua orang malaikat yang kemudian mendudukkannya, Mereka lantas bertanya kepadanya, " Siapakah Tuhan Anda  ? "Ia menjawab,"  Tuhanku adalah Allah  . "  
Kedua malaikat itu bertanya lagi, "  Apakah agama Anda  ? "Ia menjawab, " Agamaku adalah Islam  . "  
Kedua malaikat itu bertanya lagi, "  Siapakah laki-laki yang telah diutus kepada Anda  ? "  
Jawabnya, "  Beliau adalah (Muhammad) Rasulullah  . "Malaikat itu bertanya,"  Dari mana Anda tahu  ? "Ia menjawab,"  Aku telah membaca Kitab Allah.  Aku mengimani dan membenarkannya  . "
Lalu terdengarlah sebuah panggilan dari langit, "  Jika memang hamba-Ku ini benar, maka hamparkanlah untuknya (permaidani) dari syurga, berilah ia pakaian dari surga, dan bukakanlah untuknya pintu yang menuju syurga  . "Kemudian ruh orang yang beriman dikembalikan ke jasadnya beserta bau wamgi-wangiannya, lalu diluaskan kuburnya sejauh mata memandang.
Selanjutnya datanglah seorang laki-laki tampan yang berpakaian bagus dan berbau harum.  Ia berkata, "  Berbahagialah dengan segala yang membahagiakan anda.  Ini adalah hari kebahagiaan Anda yang telah Allah janjikan  . "Orang beriman tersebut bertanya,"  Siapakah engkau?  Wajahmu tampan  sekali.  " Ia menjawab, " Aku adalah amal soleh  anda.  "
Kabar tentang ruh manusia durhaka
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda Allah berfirman "Tulislah buku catatan amalnya di Sijjin yang berada di bumi paling bawah." Ruhnya kemudian dilemparkan begitu saja.  Kemudian Rasulullah membacakan sebuah Firman Allah yang bermaksud, "  Barangsiapa yang menyekutukan sesuatu dengan Allah, maka ia adalah seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh seekor burung, atau diterbangkan oleh angin ke tempat yang jauh  . "(QS . Al-Hajj (22): 31).
Ruhnya kemudian dikembalikan ke jasadnya.  Selanjutnya datanglah kepadanya dua orang malaikat lantas mendudukkannya.  Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah Tuhan kamu?" Ia menjawab, "Ee..ee..ee .. saya tidak tahu." Mereka bertanya lagi, "Apa agama kamu?" Ia menjawab, "Ee..ee..ee .. saya tidak tahu."
Selepas itu terdedengar sebuah pamggilan dari langit, "  Jika ia benar-benar berdusta, hamparkanlah untuknya sebuah hamparan yang dibuat dari api neraka, dan bukakanlah untuknya sebuah pintu yang menuju ke neraka.  "Ketika pintu itu dibuka, maka panas dan racunnya langsung menembus badannya dan kuburannya pun menjadi semakin sempit dan menghimpit badannya sehingga tulng-tulangnya berserakan.
Ia kemudian didatangi seorang laki-laki yang berwajah buruk, berpakaian buruk dan berbau busuk.  Orang itu berkata kepadanya, "Berbahagialah kamu dengan sesuatu yang membinasakanmu.  Hari ini adalah hari kesengsaraanmu yang telah Allah janjikan! "Orang yang mati durhaka itu kemudian bertanya," Siapakah engkau?  Wajahmu sangat buruk. "Ia menjawab," Aku adalah amal burukmu ".
Mereka yang kasyaf, atas izin Allah ta'ala dapat melihat perjalanan ruh sehingga masa dituliskan dalam  'Illiyyin atau  Sijjin  .  Mereka yang kasyaf akan paham tentang tahlilan, yasinan, tawassul, tabarruk, istighotsah dll.
Berbagai macam alam ghaib antara lain
Alam Jabarut  
Alam Malakut  
Alam Mitsal (alam barzakh)  
Maqam Ahdah yang merangkumi alam Lahut dan Martabat Dzat;  
Maqam Wahdah merangkumi alam Jabarut dan Martabat Sifat;  
Maqam Wahidiyah termasuk alam Wahidiyah dan Martabat al-Asma ';  
Maqam Roh yang merangkumi alam Malakut dan Martabat Af 'al;  
Maqam Mitsal;  dan Maqam Insan dan alam Syahadah.
Alam ghaib bagi setiap orang tidak sama.  Ada yang masih tebal dan ada yang sudah telus (mukasyafah).  Bagi mereka yang sudah berada di tahap mukasyafah, sudah boleh berkomunikasi lintas alam.  Mereka seperti hidup di alam yang bebas dimensi, tidak lagi terikat dengan ruang dan waktu.  Mereka boleh berkomunikasi interaktif dengan makhluk dan para penghuni alam lain, baik di alam malakut, alam jabarut, maupun alam barzakh lain.
Orang-orang yang mempunyai batin bersih setelah menempuh suluk, mujahadah, dan riyadhah, maka sangat berpeluang dapat menjalin komunikasi interaktif dengan para penghuni alam-alam lain.  Termasuk kemampuan berkomunikasi atau belajar dari arwah para auliya 'dan arwah kekasih Tuhan lainnya.
Di dalam sebuah hadis disebutkan, "Seandainya bukan kerana dosa yang menutupi kalbu Bani Adam, niscaya mereka menyaksikan malaikat di langit." (HR Ahmad dari Abi Hurairah).
Sebaliknya, penghuni makhluk cerdas alam lain, yang diistilahkan dalam Al-Quran man fi al-sama ', juga bisa menyaksikan hamba-hamba kekasih Tuhan di bumi sebagaimana dinyatakan Rasulullah, "Sesungguhnya para penghuni langit mengenal penghuni bumi yang selalu mengingat dan berzikir kepada Allah bagaikan bintang yang bersinar di langit. "
Dalam Al-Quran dinyatakan dalam ayat, "Untuk mereka kabar gembira waktu mereka hidup di dunia dan di akhirat." (QS Yunus / 10: 64).  Para ulama tafsir mengulas ayat ini sesuai dengan pengalaman sahabat Nabi Muhammad, Abu Darda ', yang menanyakan apa maksud ayat ini.  Rasulullah menjelaskan, "Yang dimaksud ayat ini ialah mimpi baik yang dilihat atau diperlihatkan Allah SWT kepadanya. " Dalam ayat lain lebih jelas lagi Allah berfirman, "Allah memegang jiwa (orang) ketika matinya dan (memegang) jiwa (orang) yang belum mati di waktu tidurnya." (QS al-Zumar / 39: 42).
Dalam kita-kitab tafsir Isyari, ayat ini mendapatkan komen panjang bahawa di waktu tidur orang boleh mendapatkan banyak pencerahan.  Bahkan, dalam Al-Quran juga menunjukkan kepada kita sejumlah syariat dibina di atas mimpi (al-manam), seperti perintah ibadah kurban (QS al-Shafat / 37: 102).
Berkomunikasi atau bahkan belajar kepada para penghuni alam lain sangat dimungkinkan oleh orang-orang yang telah sampai kepada maqam tertentu. Namun, kita perlu hati-hati bahawa sehebat apa pun ilmu dan inspirasi yang diperoleh seseorang tetap tidak boleh menyetarakan diri dengan Nabi Muhammad sebagai khatamun nubuwwah .
Perjalanan diri (suluk) agar sampai (wushul) kepada Allah melalui alam-alam tersebut, secara umum caranya adalah meneladani Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, mengikuti perjalanan (thariqat) Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sehingga mencapai muslim yang berakhlakul karimah, muslim yang sholeh, muslim yang ihsan, muslim yang bermakrifat, shiddiqin, membenarkan dan menyaksikan Allah ta'ala dengan hati (ain bashiroh)
Firman Allah ta'ala yang artinya,
"  Sungguh dalam dirimu terdapat akhlak yang mulia  ".  (QS Al-Qalam: 4)
"  Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah  ".  (QS Al-Ahzab: 21)
Tahapannya memulainya dengan taubat, memperbaiki akhlak, membersihkan hati (tazkiyatun nafs) yang berarti mengosongkan dari sifat sifat yang tercela (TAKHALLI) kemudian mengisinya dengan sifat sifat yang terpuji (TAHALLI) yang selanjutnya beroleh kenyataan Tuhan (TAJALLI) atau melihat Rabb dengan hati (bermakrifat ).
Para Ulama Sufi menyebutnya makam musyahadah artinya ruang kesakisan. Inilah keadaan bukan sekadar mengucapkan namun sebenar-benarnya menyaksikan bahawa, "tiada Tuhan selain Allah".
Mereka mencapai kasyaf (mukasyafah), terbukanya hijab atau tabir pemisah antara hamba dan Tuhan.  Allah membukakan tabir bagi kekasih-Nya untuk melihat, mendengar, merasakan, dan mengetahui hal-hal ghaib, melintas alam-alam ghaib.  Mereka tidak akan bertanya "di mana Allah "," bagaimana Allah "Maha suci Allah dari" di mana "dan" bagaimana "
Imam Sayyidina Ali ra mengatakan yang maknanya: "  Sesungguhnya yang menciptakan ayna (tempat) tidak boleh dikatakan bagi-Nya di mana (pertanyaan tentang tempat), dan yang menciptakan kayfa (sifat-sifat makhluk) tidak boleh dikatakan bagi-Nya bagaimana  "
Imam al Qusyairi menyampaikan, "  Dia Tinggi Yang Maha Tinggi, Luhur Yang Maha Luhur dari ucapan "bagaimana Dia?" atau "dimana Dia?".  Tidak ada upaya, jerih payah, dan kreasi-kreasi yang mampu menggambari-Nya, atau menolak dengan perbuatan-Nya atau kekurangan dan aib.  Karena, tak ada sesuatu yang menyerupai-Nya.  Dia Maha Mendengar dan Melihat.  Kehidupan apa pun tidak ada yang mengalahkan-Nya.  Dia Dzat Yang Maha Tahu dan Kuasa  ".
Perjalanan diri tersebut penuh rintangan, tentulah syaitan terus berupaya agar manusia tidak sampai (wushul) kepada Allah.  Syaitan terus berupaya melancarkan fitnah.  Ada yang gagal sehingga hanya menikmati perkara ghaib, kesaktian sehingga mereka menjadi dukun, paranormal atau "orang pintar", bersekutu dengan jin, dll
Untuk itulah bagi mereka yang memperjalankan dirinya (suluk) agar sampai (wushul) kepada Allah ta'ala perlu didampingi, dibimbing oleh mereka yang telah memperjalankan dirinya dan sampai (wushul) kepada Allah ta'ala yang disebut mursyid.  Jangan sampai bisikan syaitan dianggap bisikan suci dari penghuni alam lain.  Oleh kerana itu, Imam al-Gazali pernah mewanti-wanti, jika ada orang menjalani suluk tanpa mursyid, dikhuatiri syaitan yang akan membimbingnya.
Wassalam

Monday, 27 April 2015

Nama Jho Low DiKaitkan Dengan 1MDB Dalam Mahkamah Britain ?

Tun Mahathir - Nama Jho Low DiKaitkan Dengan 1MDB Dalam Mahkamah Britain ?

Sunday, April 26, 201531comments


Dari video Bicara Negarawan Part 2, pada minit ke 21.00, Tun Mahathir ada menyebut nama Jho Low yang pernah dikaitkan dengan 1MDB dalam satu penghakiman mahkamah di Britain. 
.... didapati satu mahkamah di London menyebut nama dia ( Jho Low ) sebagai mencadang untuk membeli 3 buah hotel mewah di London dengan duit yang dipinjam sebanyak 1 billion pound. Tak jadilah pasal orang tak percaya ... tapi dalam kenyataan yang dibuat oleh encik Jho Low ini, dia mengaku bahawa dia dapat backing daripada kerajaan Malaysia dan SATU MDB.

Ini terdapat dalam laporan mahkamah ..

Nah, ini sebagai bukti menyokong kata Tun Mahathir di atas. Boleh download kenyataan di atas dari sini - KLiK.... cari mukasurat 32.


So.... macamana yang kata Jho Low tidak pernah berurusan dengan 1MDB ? 
So.... macamana yang kata Jho Low tidak pernah berurusan dengan 1MDB ? 


1MDB - Tanpa Aset Tanah, Liabiliti Melebihi Aset !

1MDB - Tanpa Aset Tanah, Liabiliti Melebihi Aset ! ( Edisi Gossip )

Friday, April 24, 201520comments

Aset melebihi liabiliti ..... itu saja yang Najib tahu sebut bila mempertahankan 1MDB. Tepat dengan kenyataan I'm not alone, ayat ini pun turut sama dilaungkan oleh penyokong2nya.

Aset Melebihi Liabiliti ....... sebagai bukti betapa bijaknya mereka yang dibelakang 1MDB.

Aset RM52 billion sementara Liabiliti cuma RM43 billion ( RM42 billion + hampir RM1 billion Standby Credit ) ... maknanya 1MDB dah UNTUNG RM9 billion ! WOW !!

Untung dari operasi perniagaan atau untung atas kertas dek penilaian semula harga tanah ?

Saya bukannya pandai bab2 akaun dan ekonomi ni tapi terasa amat dangkal lah sangat jika saya terus percaya bulat2 apa yang didakwa tanpa memikirkan sejauhmanakah kebenarannya. Untung dari penilaian semula tanah yang asalnya dibeli begitu murah dari kerajaan, bagi saya tidak memerlukan sebarang kecekapan dan ilmu perniagaan .... SIAPAPUN yang dianugerah tongkat sebegitu akan dapat untung secara otomatis.

Tapi untung tetap untung dari segi perakaunan, kan ? Yang ini tak boleh dipertikaikan. Untung FREE itu bila dimasukkan dalam penyata umum akan membantu melonjakkan jumlah keuntungan keseluruhan .... atau membantu mengurangkan jumlah kerugian keseluruhan.

Jadi kalau benar2 nak tahu apakah 1MDB betul2 bagus dari segi perniagaan, nak tahu skill hebat atau tidak, nak tahu layak atau tidak untuk mendapat pujian, kita kenalah tolak untung FREE sebegitu dan hanya tumpu pada untung hasil operasi sebenar 1MDB.

Penilaian semula harga tanah pastinya akan mengikut harga pasaran semasa. Secara mudahnya, jumlah aset RM52 bil yang disebut itu adalah termasuk nilai tanah yang sudah dinilaikan semula ikut harga semasa. 

Cuba ambil keluar aset tanah dari jumlah itu ..... saya tak tahu berapa nilai yang digunakan tapi secara kasarnya jika kita ambil pengiraan chedet semalam, 

27. Clearly 1MDB is not getting any return from its investments. Not only is it losing money but the Government has lost money when 1MDB paid only RM683 million for TRX and Sungai Besi. Total loss incurred by the Government is approximately 25 billion Ringgit.

Beza harga pasaran dengan harga kos masa beli dari kerajaan dulu adalah RM25 bil ! Harga yang ditulis dalam akaun adalah harga pasaran bukannya harga beli. Nilai aset RM52 bil yang disebut oleh semua orang itu adalah termasuk harga semasa aset tanah.

Katakanlah nilai tanah adalah RM25 bil, dan kalau kita asingkan aset tanah dari jumlah keseluruhan aset 1MDB, kita ada baki RM27 bil. Jadi kalau kita minta Najib sebutkann jumlah aset 1MDB tolak aset tanah, ayatnya akan berbunyi lebihkurang macam ni -

Jumlah aset 1MDB tolak aset tanah adalah RM27 billion.

Jumlah Liabiliti pula tetap SAMA iaitu RM43 billion sebab tanah dibeli cash. Kalau pun dibeli hutang dari kerajaan, jumlahnya cuma RM683 juta saja.

Jadi dengan angka yang ada ini Aset RM27 billion dan Liabiliti RM43 billion, apakah masih mahu dibanggakan pencapaian 1MDB ?

Jelas bahawa aset tanah yang dihadiahkan oleh kerajaan pada harga murah giler itu lah yang telah membantu memberikan gambaran positif kepada prestasi 1MDB. Disebabkan aset tanah itulah maka Najib boleh mendabik dada berkata,

Aset Melebihi Liabiliti.

Cuba tolak aset tanah tengok ........ 


PS - Artikel ni adalah secara logik jer, tidak mengambilkira nilai sebenar yang dinyatakan dalam akaun 1MDB. Tapi saya percaya, kenyataannya tetap sama iaitu, tanpa aset tanah - Jumlah Liabiliti Melebihi Aset.

PS2 - Ada mamat buat petition dan minta saya tolong promote linknya - https://www.change.org/p/najib-razak-rakyat-not-alone-najib-must-go

Luahkanlah kat sana apa yang terbuku di hati.... dalam Bahasa Melayu pun boleh.

Friday, 24 April 2015

1MDB LICIK SONGLAP RM 27 BILLION????

Tun M dedahkan KELICIKAN 1MDB hilangkan RM27 billion!!! (Lihat salinan akaun)

Dalam posting blog terbaru Tun M, dia mengatakan perbezaan antara pinjaman RM42 billion dan jumlah aset yang dikira hanya RM14.7 billion. Maka dikhuatiri ada RM27 billion yang hilang tidak boleh dijelaskan.

Aset yang dibeli sudah dinilai semula pada RM52 billion dan ada asas sebagaimana tertulis dalam tulisan Tun M di SINI

Turut ditimbulkan di mana pelaburan USD1 billion dalam Petrosaudi yang mana wang itu dikatakan Dato Najib berada bawah simpanan BSI SIngapura. Oleh kerana ia bukan Bank Komersial, Bank tersebut tidak ada current account dan mungkin berada dalam client account di dalam bank komersial.

Tun M pun timbulkan:

26. A certain amount was registered in the Cayman Islands. What was the money used for? What was brought back to Malaysia. What was brought back and deposited in a Swiss bank in Singapore. Why? Where was the money brought back from? Why is this money not used to pay the RM 2 billion interest. Why did Bank Negara allow the first tranche to be repatriated to Malaysia and not the second tranche. Now the Swiss bank has told the Singapore authorities that the document did not originate from them and does not represent a true account of the assets of 1MDB. So where is the money said to be registered in the Cayman Islands and is now brought back.

Isu yang dilaporkan Sarawak report dan kami persoalkan SINI nampaknya diyakini Tun M.

Pasti Tun M tidak pernah buat tuduhan tanpa ada bukti dan sumber yang sah. Itulah kekuatan Tun M yang berjaya tarik kepercayaan dan sokongan ramai.

Baca komen FMT SINI yang kini sayang pulak dengan Tun M.

Buat membantu Tun M, kami siarkan balance sheet bagi tahun-tahun 2011 hingga 2014 yang sepatutnya ternyata defisit aset ke pinjaman sebanyak RM27 billion.

2011-2013

2013-14

Adakah sebahagian hutang RM42 billion yang dikatakan RM27 billion di bawa lari tersorok melalui item-item dalam non current account dan current account seperti available for sale investment atau intangible asset atau banyak lagi item?

Puh!!! Licik betul 1MDB.

Hairan akaun ada lain-lain group dan company. Jumlah berbeza. Adakah itu bermaksud duit group hilang masa di hantar ke company? Dulu-dulu dilapor lain-lain tapi kini dilapor sebelah-sebelah. Inikah yang dikatakan Auditor DeLoitte cover up sesuatu yang KPMG tak mahu sahkan akaun?

Entahlah kami tak faham sebenarnya!!!! Maklumlah Unspinners dulu sekolah luar bandar. Gagal dalam subjek akaun masa SPM sebab guru pun tahap diploma perguruan.

Harap ada wartawan business atau konsultan komunikasi atau pakar akaun jelaskan untuk kami. Kalau betul Najib sibat duit, memang patut dijail. Kami bukan main-main tapi serious.

* Mutakhir ini ramai sangat komentar tak mahu komen atau debat pasal isu tapi lebih menyerang penulis dalam usaha untuk discredit kami. Caranya dengan melabel blog ini sebagai blog si polan dan sipolan, dibayar duit dan lain-lain label negatif.

Semua komen demikian tak akan dibenarkan keluar walaupun panjang lebar dan berisi komen ditulis. Nak komen atau persoalkan teruskan tapi komen melabel negatif psywar taktik ini tak payahlah nak lakukan ke atas kami. Paham benor niat jahat kamu. 

Mutakhir ini penyerangnya sesama BN. Hai ... kalau BN serang sesama BN, sukalah pembangkang. Siapa nak serang pembanglang macam gini. Game gitu kami tak campur.

Thursday, 23 April 2015

JAWAPAN TERBAHRU TUN BERKENAAN 1MDB

TERBARU DARI TUN M
JAWAB jangan TAK JAWAB ....

1. pengurusan kewangan Kerajaan ditadbir oleh undang-undang, kaedah-kaedah, peraturan-peraturan dan amalan. Syarikat-syarikat juga hav e sistem yang sama tetapi Kerajaan menguruskan sejumlah besar wang, pada dasarnya wang rakyat dan ia adalah penting bahawa pengurus mematuhi undang-undang, kaedah-kaedah dan peraturan-peraturan.

2. Rasuah wujud dalam hampir semua Kerajaan. Tetapi biasanya ia melibatkan jumlah wang yang agak kecil. Kerja-kerja juruaudit ditambah oleh pihak berkuasa anti-rasuah khas untuk memastikan bahawa seboleh-bolehnya sedikit wang Kerajaan disalahgunakan, didera atau pada dasarnya dicuri oleh orang yang diberi kuasa untuk menguruskannya.

3. Kerajaan boleh kehilangan wang melalui pelaburan yang buruk. Kita akan tahu di mana wang itu hilang. Tetapi apabila jumlah wang yang besar wang hilang, maka orang-orang yang diamanahkan dengan pengurusan mesti menjawab bagi kehilangan. Kehilangan adalah berbeza daripada hanya kehilangan. Kehilangan kira-kira wang yang hilang tidak dapat dikesan. Ini boleh kerana rasuah atau kecurian.

4. Di Malaysia PM dan TPM biasanya memegang satu portfolio tambahan. Biasanya Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertahanan ganti antara kedua-dua. Kadang-kadang sementara menunggu calon sesuai, Kementerian Kewangan dipegang oleh PM. Dato Sri Najib bagaimanapun lebih suka untuk menjaga Kementerian Kewangan di bawah dia sepanjang masa. Beliau telah dilantik sebagai Menteri Kewangan Kedua. Ini adalah hak beliau sudah tentu, tetapi dia akhirnya harus bertanggungjawab untuk apa yang berlaku kepada kewangan negara.

5. syarat pertama bagi pengurusan wang Kerajaan adalah bajet tahunan. Disediakan oleh Kementerian Kewangan dari maklum balas oleh semua kementerian dan jabatan, bajet itu mula-mula dikemukakan kepada Kabinet. Jika diluluskan ia kemudiannya dibentangkan di Parlimen.

6. Kerajaan dijangka membelanjakan wang mengikut bajet. Jika bajet tahunan tidak dapat memenuhi keperluan mendesak Kerajaan, belanjawan tambahan boleh disampaikan oleh Kabinet untuk Parlimen. Draf belanjawan disediakan oleh pegawai-pegawai Kementerian. Kerajaan menimbulkan wang melalui cukai dan yuran semua jenis. Kerajaan boleh memiliki perniagaan khas seperti Petronas, yang boleh menyumbang kepada bajet.

7. Di Malaysia terdapat juga di luar bajet dana yang tidak boleh dikemukakan kepada Parlimen tetapi masih tertakluk kepada penelitian dan kelulusan Kabinet.

8. kertas Kabinet adalah rahsia sudah tentu. Tetapi dalam kes 1MDB pembentangan kepada Kabinet dan diluluskan oleh ia seolah-olah menjadi tidak jelas. Nampaknya ada percubaan untuk bersembunyi di sebalik rahsia rasmi.

9. Apa yang kami tahu ialah 1MDB mempunyai sebagai penasihatnya Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Ia adalah dimaafkan bahawa pengurusan yang dilantik oleh PM akan menolak nasihatnya. Jadi seperti Penasihat British dahulu, nasihat Penasihat adalah arahan.

10. Sejak itu tiga CEO 1MDB telah meletak jawatan tanpa penjelasan. Apakah mungkin kerana mereka tidak dapat menerima nasihat!

11. Kerajaan melabur satu juta ringgit dalam 1MDB. Menurut catatan dikenali 1MDB kemudian dipinjam dari pelbagai sumber 42 bilion Ringgit.

12. Sebuah syarikat dengan modal 1 juta Ringgit tanpa aset tidak boleh meminjam 42,000 kali modal tanpa cagaran. Bahawa 1MDB mampu untuk berbuat demikian adalah kerana jaminan Kerajaan.

13. Dalam erti kata lain, ia adalah kerajaan yang meminjam wang. Jika 1MDB kehilangan wang, Kerajaan akan menanggung kerugian. Namun operasi 1MDB tidak diawasi oleh pegawai-pegawai Kerajaan yang bertanggungjawab terhadap pengurusan dana Kerajaan.

14. Mengapakah 1MDB menjadi kontroversi? Apa yang salah dengan 1MDB?

15. Dari awal ia adalah salah. Ia bermula sebagai satu off-budget dan ia tidak dibentangkan di Parlimen.

16. Wang itu dipinjam. Sehingga tidak kekayaan negara tetapi hutang kerajaan.

17. Ikatan yang dibangkitkan oleh Goldman Sachs kos lebih daripada yang biasa bagi pinjaman Kerajaan. Kadar faedah pada 5.9% adalah terlalu tinggi. Pinjaman kerajaan biasanya menarik kira-kira 3% atau bawah.

18. Selain komisen 10% pergi ke Goldman Sachs yang bermaksud bahawa 1MDB hanya mendapat 90% daripada wang yang dipinjam lagi telah membayar faedah ke atas 100%, menaikkan kadar faedah kepada 6.6%. Pada purata 6%, faedah setiap tahun pada 42 bilion Ringgit adalah kira-kira RM 2.5 bilion. Sejak 2009 tidak ada pendapatan daripada semua aset. Dan 1MDB terpaksa meminjam RM2 bilion untuk membayar faedah. Pinjaman kini RM42 bilion.

19. Jumlah pinjaman awal berjumlah 42000000000 (42 bilion Ringgit). Setakat yang dapat dipastikan pelaburan adalah seperti berikut: a. Pembelian Tanjong Energy (kini dikenali sebagai Tenaga Powertek Sdn Bhd) daripada Ananda Krishnan untuk RM 8.5 bilion. Ini adalah lebih tinggi daripada harga pasaran. Lesen ini adalah kira-kira untuk expire.b. Pembelian Genting Sanyen Power Sdn Bhd (kini dikenali sebagai Loji Kuala Langat Kuasa) untuk RM 2.3 bilion. Sekali lagi tinggi di atas harga pasaran. Lesen ini adalah bersempadan dengan expire.c. Pembelian Jimah Energy untuk RM 1.2 billion.d. Pembelian 70 ekar tanah di Jalan Tun Razak untuk RM320 juta iaitu: RM64.00 skp. Tanah lalu dijual di kawasan itu pada RM7,000 psf.e. Pembelian 495 ekar tanah di bekas lapangan terbang Sungai Besi TUDM (kini dikenali sebagai Bandar Malaysia) kira-kira RM 363,5 juta iaitu: RM 91.00 setiap kaki persegi. Anggaran nilai RM1,000 psf.f. Pembelian 234 ekar tanah di Air Itam di Pulau Pinang RM 1.38 bilion iaitu: pada RM135.00 skp.

20. Perlu diingatkan bahawa tanah TRX terletak berhampiran dengan tanah baru-baru ini dijual di RM7000.00 skp. Dengan andaian harga pasaran adalah RM3000.00 skp nilai sebenar tanah ini adalah 6 bilion Ringgit. Oleh itu, Kerajaan telah kehilangan 5000000000 ditambah kerana 1MDB dibayar hanya RM320 juta.

21. Berhubung dengan tanah Lapangan Terbang Sungai Besi, 1MDB dibayar 363500000 Ringgit untuk 495 ekar - iaitu pada RM91 setiap kaki persegi. Dengan andaian harga pasaran untuk tanah ini adalah RM1000 setiap kaki persegi. Kerajaan kehilangan kira-kira 20 bilion Ringgit.

22. Tanah di Pulau Pinang adalah berkualiti rendah dan mempunyai lebih daripada 1000 setinggan. Namun 1MDB membayar RM1.3 bilion iaitu pada RM 135 kaki persegi.

23. Ini semua adalah pembelian yang diketahui. Mereka semua menambah sehingga RM14.7 bilion. Jadi ada kira-kira 27 bilion kiri Ringgit.

24. Lebih daripada 1 bilion Dolar AS dikatakan dibayar kepada Petro Saudi tanpa pengesahan tentang nilai syarikat ini atau asetnya.

25. Di manakah yang lain dari wang?

26. Jumlah tertentu telah didaftarkan di Kepulauan Cayman. Apa wang yang digunakan untuk? Apa yang dibawa balik ke Malaysia. Apa yang dikembalikan dan disimpan di sebuah bank Switzerland di Singapura. Mengapa? Di manakah wang itu dibawa balik dari? Mengapa wang ini tidak digunakan untuk membayar RM 2 bilion faedah. Mengapa Bank Negara membenarkan tranche pertama yang akan dihantar pulang ke Malaysia dan tidak tranche kedua. Sekarang bank Swiss telah memberitahu pihak berkuasa Singapura bahawa dokumen itu tidak berasal dari mereka dan tidak mewakili akaun sebenar aset 1MDB. Di manakah wang tersebut untuk didaftarkan di Kepulauan Cayman dan kini dikembalikan.

27. Jelas 1MDB tidak mendapat apa-apa pulangan daripada pelaburannya. Bukan sahaja ia kehilangan wang tetapi Kerajaan telah kehilangan wang apabila 1MDB dibayar hanya RM683 juta untuk TRX dan Sungai Besi. Jumlah kerugian yang ditanggung oleh Kerajaan adalah lebih kurang 25 bilion Ringgit.

28. 1MDB dinilai semula semua asetnya pada 52 bilion Ringgit. Ini kerana tanah Kerajaan telah dibawa di jauh di bawah harga pasaran. Ia hanya boleh menggunakan wang ini untuk membayar balik pinjaman sekiranya ia berjaya dalam menjual mereka kira sebagai tanah atau selepas pembangunan. Kemajuan TRX adalah sangat perlahan dan tidak ada kerja di atas tanah Sungai Besi. Tiada wang akan dijana semasa pembangunan; hanya aliran keluar.

29. Ia adalah kehilangan ini sejumlah besar wang yang dipinjam oleh 1MDB dan ketidakupayaan untuk menjawab soalan mengenai apa yang berlaku kepada wang yang disqualifies Najib daripada menjadi Perdana Menteri Malaysia.

Monday, 13 April 2015

PETIKAN DARI ASIA SENTINEL- PEMBUNUHAN ALTANTUYA ( BAHAGIAN 1)

Wawancara terlambat persoalan paling besar: Apa yang dia tahu dan apabila dia tahu?


Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak pergi ke berpangkalan di Kuala Lumpur TV3, dimiliki sepenuhnya oleh parti politik yang mengetuai, kafir kepada penyampai Hamdan Ahmir bahawa dia pernah bertemu dengan penterjemah Mongolia Altantuya Shaariibuu lewat, dibunuh oleh dua pengawal peribadi beliau pada tahun 2006.

Temuduga, disiarkan pada 9 Julai tetapi dirakam daripada hidup kononnya untuk mengelakkan sebarang embarrassments, hanya boleh dianggap sebagai kekecewaan, bukan sahaja dengan jawapan Najib tetapi dengan soalan Hamdan, yang satu siri softballs lobbed kepada Perdana Menteri untuk memberi platform untuk membuat kes bagi bukan-penglibatan beliau.

Untuk soalan yang dibangkitkan oleh bekas Perdana Menteri Mahathir Mohamad ke atas penglibatan mungkin Najib, Hamdan bertanya ini: "... Kami semua bersetuju bahawa mahkamah telah membuat keputusan dalam kes ini ... ia adalah masa lalu. Tetapi kritikan telah timbul dari Tun Mahathir yang meminta yang telah mengarahkan pegawai-pegawai polis yang terlibat untuk membunuh Altantuya. Ia adalah pelik kerana kes itu berakhir. Adakah anda terlibat dalam hal ini? "

Najib: Perkara ini berlaku pada tahun 2008 ... lama dahulu. Sebenarnya, saya telah dibacakan sumpah, Wallahi Wabillahi Watallahi, sebanyak tiga kali, termasuk di sebuah masjid di Permatang Pauh pada tahun 2008 ... yang saya tidak dikenali Altantuya dan saya tidak sama sekali terlibat, secara langsung atau tidak langsung. Dan pihak polis menjalankan siasatan. Dan, pada masa itu, Pak Lah (Tun Abdullah Ahmad Badawi), sebagai Perdana Menteri, telah dilaporkan, dan Ketua Polis Negara telah mengeluarkan kenyataan yang mengatakan bahawa saya tidak terlibat. Dan tidak ada bukti sama sekali, walau apa pun, yang saya telah dikenali Altantuya. Tiada sama sekali ... tiada gambar, tiada dokumen, tiada saksi dan apa yang tidak. Kes itu telah melalui mahkamah ke Mahkamah Persekutuan. Adakah kita akan mempersoalkan kewibawaan mahkamah yang kami telah dilindungi untuk sekian lama?

Hamdan: Difahamkan bahawa anda, Datuk Seri, telah bertemu dengan Tun Dr Mahathir mengenai beberapa isu. Adakah dia bertanya kepadamu tentang kes Altantuya ini?

Najib: Tidak secara langsung, tetapi kita tidak membincangkannya pada satu masa. Dalam perbincangan itu, saya perhatikan bahawa dia tidak bertanya sama ada saya terlibat dalam kes Altantuya ini. Dan saya menganggap bahawa perkara itu tidak timbul sama sekali. Apabila saya mempunyai perbincangan saya dengan Tun Dr Mahathir, saya menunjukkan keinsafan untuk beliau. Sebagai contoh, walaupun saya Perdana Menteri, saya pergi ke kediamannya bukannya berkeras bahawa ia datang kepada saya. Walau bagaimanapun, apa sahaja yang kita dibincangkan, saya terpaksa membuat keputusan sebagai Perdana Menteri.

Hamdan: Dia (Tun Dr Mahathir) difahami semasa kamu bertemu dengan dia dan memberi penjelasan tetapi mengapa perkara itu dibangkitkan lagi?

Najib: Beliau mempunyai satu atau dua perkara yang dia mahu saya lakukan. Tetapi Aku telah memberikan pandangan saya tentang perkara ini ... saya menganggap ini sebagai satu perbincangan antara dua individu ... ianya agak sihat jika terdapat perbezaan pendapat tetapi, tanpa mengira, akhirnya saya perlu bertanggungjawab kepada rakyat dan parti. Dan sebahagian besar dari perkara-perkara ini, saya membawa kepada Kabinet dan Kabinet memutuskan. "

Senarai soalan-soalan Hamdan tidak meminta adalah besar. Berikut adalah beberapa bahawa Asia Sentinel telah meminta.

1. Altantuya Shaariibuu telah dikenal pasti oleh pendakwa Perancis sebagai penterjemah dalam transaksi yang panjang ditarik keluar di mana Kementerian Pertahanan Malaysia membeli kapal selam Scorpene dari peluru syarikat Perancis DCN. Menurut rekod Perancis, anda memainkan peranan penting dalam rundingan pembelian kapal selam mereka (dengan sogokan besar EUR114.9 juta kepada UMNO). Jika Altantuya dicatatkan oleh kerajaan Perancis sebagai penterjemah, mengapa anda tidak pernah berjumpa?

2. Kedua-dua anda dan Abdul Razak Baginda bertemu pada tahun 2005 di Brest, Perancis, dengan krew latihan kapal selam Scorpene jabatan pertahanan anda membeli, membentangkan krew dengan jaket sebagai penghormatan kepada perkhidmatan mereka. Pada masa yang sama, Altantuya menemani Razak Baginda. Oleh itu, mengapa, jika anda bersama-sama dengan Razak Baginda, anda gagal untuk melihat wanita Mongolia yang indah yang terdapat pada lengannya dan yang melawat Perancis pada Ferrarinya?

3. Pada bulan-bulan perbicaraan kedua-dua pembunuh, mengapa anda berfikir tiada usaha dibuat bagi menentukan motif mereka dalam membunuh dia?

4. Sirul Azhar Umar membuat pengakuan penuh dengan pembunuhan itu, yang ia telah sejak disahkan sebagai tepat. Dalam pengakuan itu, beliau telah memberi amaran, mengikut undang-undang, bahawa pengakuan itu boleh digunakan terhadapnya dalam mahkamah undang-undang. Mengapa pengakuan yang tidak dibenarkan yang akan diperkenalkan di mahkamah walaupun kesahihan yang jelas?

Search This Blog

Loading...

kakaktua800.blogspot.com

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...