BLOG PENYIMPAN MAKLUMAT.

ISI KANDUNGAN DALAM BLOG INI ADALAH DATANGNYA DARI BERBAGAI PENDAPAT DAN DAKWAAN DARI PELBAGAI PORTAL BERITA ,BLOGGER DAN FACEBOOKER YANG HANDAL-HANDAL SERTA TERMASYHUR.

DENGAN PENGUMPULAN MAKLUMAT SEBEGINI, KITA AKAN DAPAT MENGKAJI LEBIH MENDALAM DAN JELAS SESUATU PERKARA ITU MALAH SENTIASA BOLEH MEMBUAT RUJUKAN APABILA DIPERLUKAN.

SELAIN ITU IANYA JUGA ADALAH SEBAGAI BUKTI YANG JELAS YANG BESERTA DENGAN BUTIRAN DAN DATA SEKIRANYA DIPERLUKAN DIKEMUDIAN HARI.

AHMAD BAHAROM COLLECTION.
ABC.


CARI TAJUK UTAMA YANG ANDA PERLUKAN DISINI

Monday, 6 July 2015

No Jho Low! - SCOOP PHOTO TELLS ALL/ Jho Low! - SCOOP PHOTO memberitahu SEMUA

Oh No Jho Low! - SCOOP PHOTO TELLS ALL

Oh No Jho Low! - SCOOP PHOTO TELLS ALL

6 JUL 2015

Sent PMO aide Wan Shahib to Tarek Obaid
Sent by PMO aide Wan Shihab to Tarek Obaid
This is the photo shoot that tells it all about 1MDB’s PetroSaudi deal.
Ranged together and grinning broadly to camera as they enjoy a summer holiday in the South of France on the luxury yacht Tattoosh (rented for $500,000 a week) are all the main players behind the joint venture.
From left to right are Prince Turki, the owner of PetroSaudi; Jho Low, the mastermind of the joint venture; Prime Minister Najib Razak, the man in sole charge of 1MDB; his all powerful wife Rosmah Mansor; the couple’s son, Nor Ashman; Tarek Obaid, the Director of PetrSaudi and Rosmah’s favoured daughter, Nooryana Najwa.
The picture was sent as a memento of the happy gathering by Wan Shihab, a special officer to Najib, to Tarek Obaid and Jho Low and (according to the data on the photo) it was taken during August 2009 as the plot to set up the joint venture was hatched.
Wow! up on deck on one of the world's most enormous yachts!
Wow! up on deck on one of the world’s most enormous yachts!
It is one of a portfolio of pictures circulated round Jho Low, Prince Turki and Tarek Obaid in January the following year, thanks to the good offices of the Prime Minister’s aide after requests had been made in various emails.
It was only three weeks after this yachting liaison that Tarek Obaid’s fellow Director at PetroSaudi, the British businessman Patrick Mahony was over in New York to meet up with Jho Low and put the whole plan into effect with lightening speed.
By September 29th 2009 a billion dollars of borrowed public money had been wired over from 1MDB (sole signatory Najib Razak) supposedly to fund an oil exploration venture by the joint subsidiary 1MDB PetroSaudi.
The inevitable gift opening
The inevitable gift opening
However, the terms of the joint venture agreement allowed for US$700 million of that investment to be siphoned off in the guise of a loan repayment to the PetroSaudi International (Cayman) parent company.
That enormous sum in fact went into the Zurich account of Good Star Limited, which was another Cayman registered company controlled by Jho Low.
Throughout this deal, as a trove of email and documentary evidence now passed on to international investigators prove, Jho Low acted as the point man between Prime Minister Najib Razak and PetroSaudi.
Please can you send some pics?
Please can you send some pics?

Spoof that conned the Prime Minister too!

Malaysian PM thought Tatoosh was Prince Turki's yacht, but it was only a rental to impress
Malaysian PM thought Tatoosh was Prince Turki’s yacht, but it was only a rental to impress
Sarawak Report has learnt from insiders that the irony of this event that hatched the first deal for 1MDB is that the Prime Minister and his wife were being gulled by Jho Low about the Arabs who owned PetroSaudi.
The Malaysian couple had been led to believe that the vast yacht Tatoosh, which had been rented for the occasion to impress, was actually owned by Prince Turki, who was the owner of PetroSaudi.
In fact PetroSaudi had few funds and Prince Turki, while a 7th son of the then King was no multi-billionaire in his own right.
Off the South of France
Off the South of France
Jho Low and his business colleagues wanted the Prime Minister to think that he was investing in a major enterprise owned by a player in Saudi, linked to the Royal family, so the deal could be presented as backed by the State of Saudi Arabia.
In fact, it was all pretty much a sham.  But, it did the job and soon after the Malaysian development fund, which was completely controlled by Najib, invested hundreds of millions in the company’s new venture in Venezuela.
Tatoosh


VERSI ALIH BAHASA MELAYU.


Tiada Jho Low! - SCOOP PHOTO memberitahu SEMUA

Oh Tidak Jho Low!  - SCOOP PHOTO memberitahu SEMUA

Oh Tidak Jho Low! - SCOOP PHOTO memberitahu SEMUA

6 JUL 2015

Dihantar PMO pembantu Wan Shahib untuk Tarek Obaid
Dihantar oleh PMO pembantu Wan Shihab untuk Tarek Obaid
Ini adalah pucuk foto yang memberitahu ia semua tentang PetroSaudi perjanjian 1MDB.
Antara bersama dan tersenyum lebar kepada kamera kerana mereka menikmati percutian musim panas di Selatan Perancis pada kapal layar mewah Tattoosh (disewa untuk $ 500,000 seminggu) adalah semua pemain utama di sebalik usaha sama itu.
Dari kiri ke kanan adalah Putera Turki, pemilik PetroSaudi; Jho Low, dalang usaha sama itu; Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak, seorang lelaki yang bertanggungjawab tunggal 1MDB;isteri semua yang berkuasa Rosmah Mansor; anak pasangan itu, Nor Ashman; Tarek Obaid, Pengarah PetrSaudi dan anak perempuan yang disukai Rosmah, Nooryana Najwa.
Gambar itu dihantar sebagai tanda kenangan dalam perhimpunan itu gembira dengan Wan Shihab, seorang pegawai khas kepada Najib, untuk Tarek Obaid dan Jho Low dan (mengikut data pada gambar) perkahwinan itu telah diambil pada bulan Ogos 2009 sebagai plot untuk menubuhkan usaha sama telah menetas.
Wah!  di atas dek di dalam salah satu daripada kapal layar paling besar di dunia!
Wah! di atas dek di dalam salah satu daripada kapal layar paling besar di dunia!
Ia adalah salah satu portfolio gambar diedarkan pusingan Jho Low, Putera Turki dan Tarek Obaid pada bulan Januari tahun berikutnya, terima kasih kepada jasa baik daripada pembantu Perdana Menteri selepas permintaan telah dibuat dalam pelbagai e-mel.
Hanya tiga minggu selepas ini perhubungan kapal layar yang rakan-rakan Pengarah Tarek Obaid di PetroSaudi, ahli perniagaan British Patrick Mahony berakhir di New York untuk bertemu dengan Jho Low dan meletakkan seluruh pelan berkuat kuasa dengan sepantas kilat.
Dengan 29 September ke-  2009 satu bilion dolar wang awam yang dipinjam  telah berwayar lebih dari 1MDB  (penandatangan tunggal Najib Razak) kononnya untuk membiayai sebuah usaha cari gali minyak oleh anak syarikat bersama 1MDB PetroSaudi.
Pembukaan hadiah yang tidak dapat dielakkan
Pembukaan hadiah yang tidak dapat dielakkan
Walau bagaimanapun, syarat-syarat perjanjian usaha sama itu dibenarkan untuk AS $ 700 juta pelaburan tersebut akan disalurkan dalam samaran pembayaran balik pinjaman kepada PetroSaudi International (Cayman) syarikat induk.
Bahawa jumlah yang sangat besar sebenarnya masuk ke dalam akaun Zurich yang Baik Star Limited, yang merupakan satu lagi syarikat yang didaftarkan di Cayman dikawal oleh Jho Low.
Sepanjang perjanjian ini, sebagai harta e-mel dan bukti dokumentari kini diteruskan kepada penyiasat antarabangsa membuktikan, Jho Low bertindak sebagai lelaki mata antara Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak dan PetroSaudi.
Sila anda boleh menghantar beberapa pics?
Sila anda boleh menghantar beberapa pics?

Spoof yang ditipu Perdana Menteri juga!

Malaysia PM fikir Tatoosh adalah kapal layar Putera Turki, tetapi ia hanya sewa untuk menarik perhatian
Malaysia PM fikir Tatoosh adalah kapal layar Putera Turki, tetapi ia hanya sewa untuk menarik perhatian
Sarawak Report telah belajar dari orang dalaman yang ironi acara ini yang menetas perjanjian yang pertama untuk 1MDB ialah Perdana Menteri dan isteri sedang gulled oleh Jho Low mengenai orang-orang Arab yang dimiliki PetroSaudi.
Pasangan Malaysia telah membawa kepada percaya bahawa kapal layar besar Tatoosh, yang telah disewa untuk majlis itu untuk menarik perhatian, sebenarnya dimiliki oleh Putera Turki, yang merupakan pemilik PetroSaudi.
Malah PetroSaudi mempunyai beberapa dana dan Putera Turki, manakala anak-7 ketika itu Raja ada multi-jutawan dalam hak sendiri.
Off Selatan Perancis
Off Selatan Perancis
Jho Low dan rakan perniagaannya mahu Perdana Menteri untuk berfikir bahawa dia telah melabur dalam sebuah syarikat besar yang dimiliki oleh seorang pemain di Arab, yang dikaitkan dengan keluarga Diraja, sehingga perjanjian itu boleh dibentangkan sebagai disokong oleh Negeri Arab Saudi.
Malah, ia adalah semua cukup banyak palsu. Tetapi, ia melakukan kerja dan tidak lama selepas itu dana pembangunan Malaysia, yang dikawal sepenuhnya oleh Najib, melabur beratus-ratus juta dalam usaha baru syarikat itu di Venezuela.
Tatoosh

No comments:

Post a Comment

kakaktua800.blogspot.com

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...